PRIVACYVERKLARING

Techsharks respecteert uw privacy. Om onze werkzaamheden snel en efficiënt uit te kunnen voeren en onze dienstverlening aan u te optimaliseren verwerken wij persoonsgegevens. Het waarborgen van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens is niet alleen in uw belang maar ook in ons belang. Techsharks volgt hierin de relevante wet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie.

Techsharks bewaakt de kwaliteit, vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de persoonlijke informatie die zij verwerkt. Wij gebruiken adequate technische en beheersprocedures om de informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden. Aanvragen van klanten voor het aanpassen of verwijderen van persoonlijke informatie worden zo snel mogelijk behandeld. Wanneer u aangeeft dat bepaalde informatie niet mag worden gebruikt als basis voor verder contact, respecteren wij dat. Hierdoor blijft uw privacy gewaarborgd. 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

U kunt onze website anoniem bezoeken zonder dat u uw persoonlijke gegevens vrij hoeft te geven. Voor iedere vorm van persoonsgegevens die u ons aanlevert - bijvoorbeeld bij het aanvragen van een dienst, product of voor verdere correspondentie - garanderen wij dat deze gegevens vertrouwelijk door ons worden behandeld. Op verschillende momenten in uw contact met ons, verwerken wij uw persoonsgegevens. U kunt hierbij denken aan de situatie dat u bij ons solliciteert en/of in ons kandidatenbestand wordt opgenomen, wanneer u bij ons in dienst bent of via ons gedetacheerd wordt en wanneer u wordt voorgesteld aan een potentiële opdrachtgever. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor deze processen. U kunt hierbij denken aan uw naam, e-mailadres en telefoonnummer, maar ook gegevens over uw werkverleden. Bij en voor de duur van uw sollicitatie bewaren wij uw cv, motivatie en referenties. Dit duurt niet langer dan noodzakelijk – tenzij hierover met u andere afspraken zijn gemaakt. Als u bij ons in dienst komt of u via ons aan het werk gaat dan verwerken wij daarnaast nog uw geboortedatum, geslacht, adresgegevens, IBAN-rekeningnummer, BSN-nummer, kopie van uw diploma en een kopie van uw identiteitsbewijs.

VERWERKINGSDOELEN / RECHTMATIGE GRONDSLAG

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de overeenkomst die wij met u hebben, vanwege een wettelijke verplichting of op basis van een gerechtvaardigd belang. Mochten wij u geen dienstverband kunnen aanbieden dan bewaren wij uw cv en gegevens alleen na uw toestemming. Wij sturen u geen nieuwsbrief of enige andere vorm van reclame zonder dat u ons daarvoor vooraf toestemming gegeven heeft. U heeft altijd het recht deze gegevens in te zien of door ons te laten aanpassen of verwijderen.

BEWAARTERMIJN

De privacywetgeving geeft aan dat persoonsgegevens alleen zo lang bewaard mogen worden als dat zij nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. Voor een aantal persoonsgegevens geldt een wettelijke bewaartermijn. U kunt hierbij denken aan de financiële gegevens die wij voor u in het kader van onze dienstverlening verwerken en die 7 jaar bewaard dienen te worden. Techsharks houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen als deze van toepassing zijn en bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. De wettelijke bewaartermijnen hebben wij in kaart gebracht.

DELEN MET DERDEN

In overleg met u zullen gegevens verstrekt worden met potentiële werkgevers en opdrachtgevers. Daarnaast delen wij alleen gegevens met partijen op basis van wettelijke verplichtingen en vanuit onze overeenkomst met u. Dit is onder meer met de belastingdienst, het pensioenfonds en met de arbodienst, waarmee Techsharks samenwerkt. Daarnaast hebben wij afspraken omtrent de verwerking en omgang met persoonsgegevens in verwerkingsovereenkomsten vastgelegd zodat derden die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken (dus onze verwerkers), eenzelfde niveau aan bescherming kunnen bieden dat wij ook bieden.

BEVEILIGING

Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelen deze vertrouwelijk. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarnaast beveiligen wij alle persoonsgegevens. Dit moet voorkomen dat de persoonsgegevens kunnen worden ingezien of gewijzigd door iemand die daar geen recht toe heeft. Wij zorgen ervoor dat de persoonsgegevens kloppen en volledig zijn voordat ze worden verwerkt.

UW RECHTEN

Wij honoreren alle rechten die betrokkenen op basis van de privacywetgeving toekomen. Dit zijn de zogenaamde rechten van betrokkenen, die onderstaand zijn toegelicht. Wij hebben hiervoor interne procedures ontwikkeld en binnen de organisatie uitgezet. Hierdoor zal er binnen de organisatie uniform met verzoeken van betrokkenen worden omgegaan die betrekking hebben op de hen toekomende rechten. U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Ook heeft u recht op vergetelheid en dataportabiliteit, voor zover zij niet in strijd is met wettelijke verplichtingen en de wettelijke bewaartermijn. Daarnaast heeft u in beperkte gevallen het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te laten beperken en u heeft het recht op een menselijke blik bij de door ons genomen besluiten. Wij zijn verplicht iemand te identificeren die zich op bovenstaande rechten beroept. Voor meer informatie hierover verwijzen we u graag door naar onze procedure. Voor meer informatie over uw rechten verwijzen wij u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

HET MELDEN VAN EEN DATALEK

U kunt, mocht u een datalek hebben gevonden, dit melden aan ons via dit formulier.

TRANSPARANTIE

Op Techsharks berust de plicht de betrokkenen te informeren over de verwerking van persoonsgegevens. Dit privacystatement is ervoor bedoeld de betrokkenen in het algemeen te informeren over de wijze waarop Techsharks omgaat met persoonsgegevens.

LINKS

Onze website bevat links naar websites van andere partijen. Techsharks draagt geen verantwoording over de vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de gegevens op sites van andere partijen.

COOKIES

Onze website maakt gebruik van zowel functionele cookies als cookies voor analytische doeleinden. Daarover kunt u in ons Cookiebeleid meer informatie vinden.

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYSTATEMENT

a. Wij behouden ons het recht voor om het privacy statement te wijzigen indien dit vereist is op grond van wet- en regelgeving. b. Vanwege bovenstaande wordt u verzocht met regelmaat het privacystatement door te nemen zodat u op de hoogte blijft van de actuele inhoud.

AFSLUITING

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via avg@techsharks.nl.    Natuurlijk helpen wij u graag verder als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, namelijk de Autoriteit Persoonsgegevens. Disclaimer: Dit product is een eenvoudige en begrijpbare vertaling van de huidige privacywetgeving en gebaseerd op de AVG. Vanzelfsprekend is de toepasbare wet- en regelgeving altijd leidend en kunnen er geen rechten ontleend worden aan dit document.TECHNISCHE VACATURES